Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019),  direktor Preduzeća za turizam, trgovinu i usluge “SEDEF TRAVEL“ d.o.o.iz Beograda, Kraljice Natalije br.5, dana 01.10.2019.god. utvrđuje sledeće “

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora o putovanju između putnika i TA “Sedef travel“ d.o.o. kao organizatora i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.

 

 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: putnik) potvrduje da su mu urudeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: OUP), unapred pripremljen i objavljen. program putovanja (dalje: Program), potvrda o Garanciji putovanja (dalje: Garancija), da je kao i svi putnici iz Ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, da je upoznat sa fakultativnim moguinostima putnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja od otkaza, kao i izletima za cije izvođenje je odgovoran lokalni partner. Odredbe ovih OUP čine sastavni deo Ugovora izmedu Putnika i SEDEF TRAVEL-a kao organizatora putovanja (dalje: organizator) i obavezujuie su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim Ugovorom ili Programom. Pre zakljucivanja Ugovora organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i organizator saglasno konstatuju da je pre zakljudenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz programa u primerenom roku obavesten pre zakljucenja Ugovora. U slucaju postojanja razlike izmedu prijave Putnika i izmenjenog predloga organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje organizatora narednih 48 casova. Ukoliko Putnik ne obavesti organizatora u navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.

 

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Putnik se za putovanje može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja “Sedef travel d.o.o “ iz Beograda, Kraljice Natalije br.5 (dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru – potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju sa organizatorom, koja može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plada se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao, u skladu sa tačkom 10. ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog putnika). Ukoliko dođe do otkaza aranžmana, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru.

 1. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA su

Da sa putnikom zaključi ugovor o putovanju i putniku uruči pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem tekstu: paket putnog osiguranja); Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cene) povodom blagovreme i osnovane pisane reklamacije – prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvideti i prevladati; Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika, da pre polaska na put dostavi putniku ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora.

 1. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA je

Da se detaljno upozna sa uručenim programom i opštim uslovima putovanja, da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomodi, uključujudi repatrijaciju u svoju zemlju, u slučaju nesrede ili bolesti, i da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u celosti prihvata; Uplati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja; Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga, ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova; Odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i da solidarno snosi neplaceni deo cene aranžmana, odnosno programa putovanja; Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga; Pre zaključenja ugovora se informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.yu) ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka.

 1. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA

Cene su objavljene u programu putovanja, i važe počev od dana objavljivanja programa, a iskazane su u skladu sa važećim propisima, u dinarskoj protivvrednosti strane valute,a obračun i uplata vrši se isključivo u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NBS. Za dan plaćanja računa se dan kada je putnik izvršio uplatu na blagajni Sedef travel-a, kod ovlašćenog posrednika,odnosno dan kada su sredstva prispela na tekući račun organizatora kod poslovne banke. Ako su putnici uslugu plaćanja izvršili kod agencije posrednika, preporučujemo , radi vaše sigurnosti, proverite da li su novčana sredstva blagovremeno prispela na račun organizatora putovanja, u finansijskoj sluzbi “Sedef travel” –a, na broj telefona 011/ 4022055. Organizator može da predvidi da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu ( fakultativni izleti, ulaznice na lokalitetima i sl. ) putnik plaća direktno inostranoj agenciji – trećem licu, u inostranstvu. Cene su utvrđene na osnovu ugovora sa našim ino partnerima i NE MORAJU odgovarati cenama objavljenim na licu mesta – destinaciji, gde putnik boravi, te eventualna razlika u ceni, ne može biti predmet reklamacije. Putnik je dužan cenu isplatiti onako kako je ugovoreno, te eventualne reklamacije i prigovori na kvalitet izvršenih usluga, ne mogu uticati na ugovorenu obavezu putnika, naročito u slučaju uplate cene u ratama, već se u tom slučaju imaju primeniti odredbe tač.14. ovih opštih uslova. Jedinstvena cena aranžmana, po pravilu (ukoliko nešto drugo nije naznačeno u programu putovanja)obuhvata: usluge prevoza, hotelske, ugostiteljske usluge, aerodromske takse i druge takse i troškove organizacije putovanja.

Cena aranžmana, po pravilu, NE obuhvata, ako nešto drugo nije ugovoreno:

– fakultativne izlete,

– troškove pribavljanja i izdavanja viza

– ulaznice za objekte koji se posećuju

– osiguranje putnika i prtljaga, koje se ugovara posebno

– dodatne usluge room servis, korišćenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, rekreativne, lekarske, telefonske usluge, korišćenje ležaljki i suncobrana, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobi sa posebnim karakteristikama, posebne obroke i druge vidove posebnih vanstandardnih usluga i sl.

Sadržaj putovanja je celina usluga, opisanih i ponuđenih u programu putovanja, koje organizator pruža tokom putovanja, za koje je objavio jedinstvenu cenu putovanja. Sve vrste dodatnih usluga, specifičnog kvaliteta ( jednokrevetna soba, dodatni obroci, drugi posebni uslovi i sl. ) koje nisu predvđjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, stranke su obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Posrednik nije ovlašćen da u ime organizatora nudi,prodaje i garantuje posebne usluge, koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pismene potvrde organizatora. Ukoliko putnik zahteva posebnu uslugu za vreme putovanja, van programa, plaća je na licu mesta predstavniku strane agencijetrećeg lica, u valuti zemlje u kojoj se nalazi, a organizator nije odgovoran za usluge koje pruži i naplati strana agencija, u inostranstvu, odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predviđene programom putovanja, niti obuhvaćene pismenim ugovorom o putovanju.

Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja, i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, (koja vrši i naplatu troškova fakultative, u efektivi, u inostranstvu ) po konačnom izboru samog putnika, tako da preporučujemo da sa posebnom pažnjom i oprezom odlučite za fakultativni program i izvršite, za Vas optimalan izbor, u svakoj konkretnoj situaciji.U odnosu na fakultativni program, “Sedef Travel” ne postupa kao organizator,niti kao posrednik,već samo kao pružalac informacija. Posebno skrećemo pažnju da, prema pravilima organizatora fakultativnog izleta (ino agencije) nepojavljivanje u zakazano vreme, smatra se odustankom od fakultativnog izleta, i putnik nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava. U slučaju neiskorišćenih usluga u hotelu, usled odlaska na fakultativni izlet, putnik nema pravo na povraćaj sredstava u tom delu. Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem časova izmđu časa polaska i povratka. Vreme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika. Kod avio aranžmana, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije, pa u slučaju pomeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl. ) organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Po pravilu, odlazak i dolazak aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim, noćnim ili pak ranim jutarnjim satima, pa ako je putniku obezbeđen ugovoreni prvi ili poslednji obrok u vidu tzv.hladnog obroka u smeštajnom objektu ili van istog ( npr. u avionu ) smatra se da je program putovanja u celosti izvršen. Za putovanje autobusom, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na mestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta pre objavljenog vremena polaska . Sledstveno napred navedenom, prvi i poslednji dan su predviđeni za putovanje (a kod nekih vidova prevoza putovanje može trajati i više dana ) i NE podrazumevaju određeno vremensko trajanje boravka u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju dan početka i završetka putovanja, pa evntualni prigovor ne bi bio opravdan ako je izjavljen samo zbog, primera radi, večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

 1. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre početka putovanja, ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, ili do promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Za povedanje objavljene cene do 10% nije potrebna saglasnost putnika. Ako povedanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povedanju cene, u kom slučaju ima pravo na povradaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom. Naknadna sniženja cena aranžmana ne mogu se odnositi na ved zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Sve usluge navedene u programu podrazumevaju standardne usluge prosecnog kvaliteta, uobicajene i specificne za odredene destinacije, mesta, smeštajne objekte, ishranu, način usluzivanja obroka i prevozna sredstva. u slucaju da Putnik zeli neke usluge viseg kvaliteta i van Programa, o tome mora da zakljuci poseban ugovor sa organizatorom’ organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima i publikacijama ili na web sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga, na primer (hotela, vile, prevoznika i drugih lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da ocigledne štamparske i racunske greške kao i objavljene pogrešne fotografije daju pravo organizatoru na osporavanje Ugovora. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i druge usluge opisani su prema sluzbenoj kategorizaciji domicilne zemlje i obavestenja lokalnog partnera u vreme objavljivanja Programa, razliciti su i nisu medusobno uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. lshrana, komfor i kvatitet usluge zavise prevashodno od cene aranzmana, izabrane destinacije i kategorizacije odredene po lokalnim i nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Moguce je da do momenta realizacije turistiikog putovanja, u pojedinim slucajevima, dode do promene kategorije smeštajnog objekta, smanjenja dodatnih sadržaja i promene radnog vremena, promene načina usluzivanja obroka, kao i kvaliteta i kvantiteta hrane, havarija i smanjenja/prsirenja objekta. U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguce je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredeljrnja nisu funkciji za sta Organizator ne može biti odgovoran. Organizator nema informacije o vremenskim prilikama, gradevinskoj sezoni, neradnim danima i praznicima, radnom vremenu ugostiteljskih objekata i prodavnica  u i oko smeštajnog objekta, te s toga ne preuzima odgovornost usled eventualne buke u smeštajnim objektima i jedinicama. Organizator, predstavnik ili lokalni partner ne mogu uticati na buku u susednim objektima i smeštajnim jedinicama. Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacija spoljnih i unutrasnjih sadržaja smeštajnih objekata i jedinica, ne garantuju da u meduvremenu nije doslo do promena sadržaja i izgleda, kao ni da ie putnik dobiti bas smeštajnu jedinicu izgleda, polozaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji. Datum pocetka i zavrsetka putovanja utvrden Programom ne podrazumeva celodnevni boravak Putnika u smeštajnoj jedinici ili objektu, odnosno mestu. Vreme polaska ili dolaska Putnika i ulaska i izlaska Putnika iz smeštajne jedinice ili objekta, uslovljen je Programom, pravilima smeštajnog objekta, procedurama na granicnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadleznih vlasti, tehnickim I vremenskim uslovima ili  visom silom, koje mogu da uticu na vreme polaska I dolaska prevoznog sredstva na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slucajeve Organizator ne snosi odgovornost (kvar prevoznog sredstva, strajkovi, poplave I sl.). Prvi I poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje I ne podrazumevaju celodnevni boravak u smeštajnoj jedinici ili objektu (kao ni koriscenje usluge, konzumaciju jela I pica u hotelu) ili mestu opredeljenja, vec samo oznacavaju kalendarski dan pocetka I zavrsetka putovanja, tako da Organizator ne snosi zbog vecernjeg , nocnog ili rano jutarnjeg leta ili polaska autobusa, rano jutarnjeg, kasnog popodnevnog, ili vecernjeg trajekta/broad, ulaska u smeštajnu jedinicu u kasnim popodnevnim ili vecernjim casovima, napuštanja iste u nocnim I ranim jutarnjim casovima I slicno, te navedeno ne može biti predmet reklamacije.Za avio aranzmane ugovoreno vreme pocetka Putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije u odnosu na prvo obavljeno vreme poletanja od strane avio kompanije. U slucaju promene navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, vec se primenjuju nacionalni I međunarodni propisi iz oblasti avio saobracaja. Po pravilu odlazak I dolazak, poletanje I sletanje aviona kod carter letova je u kasnim vecernjim ili ranim jutarnjim casovima I ako je, na primer, obezbeđen ugovoreni pocetni ili zavrsni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvrsen. Isto vazi I u slucaju kasnjenja ostalih prevoznih sredstava u okviru Programa. Usluge turistickog vodica, pratioca, lokalnog vodica, animatora, lokalnog predstavnika ili lokalne agencije, ne podrazumeva njihovo celodnevno I kontinuirano prisustvo u smeštajnom objektu ili mestu boravka, vec samo kontakt I neophodnu nuznu pomoc Putniku po unapred utvrđenim terminima periodicnog dezurstva objavljenih na oglasnoj table ili na drugi prikladan način (na vauceru, recepciji, u smeštajnoj jedinici putem dostavljene pisane informacije I drugo).Instrukcije I upustva ovlascenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, transfera, prevozom, smeštajem, zakonskim I drugim propisima I drugo), obavezuju Putnika, a nepridrzavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora I sve posledice I štetu u takvom slucaju snosi Putnik u celosti. Promena ili odustajanje pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odrzavaju negativno na celokupni concert ugovorenog Putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let aviona treba da bude premesten na drugi aerodrome ili mesto Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini karte 2. Klase. Ukoliko pre započinjanja Putovanja dođe do promene smeštajnog objekta koja nije prouzrokovana krivicom Organizatora, Putnik je dužan da bez naknade, odnosno smanjenja cene ugovorenog aranzmana prihvati ponđjenu zamenu, ukoliko je u istom mestu I iste ili vise kategorije, osim u slucaju da zeli da, zbog promene, odustane od Putovanja, sto je moguce bez primene tacke 11. OUP. U tom slucaju, eventualna visa cena vanpansionske potrošnje I baksis u hotelu iste ili vise kategorije ne može biti predmet reklamacije Putnika. Kada trece lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turisticku uslugu, Organizator ima pravo na nadoknadu za nastale stvarne troškove promene. Putnik I lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za placanje ugovorene cene I troškove zamene Putnika. Organizator nece prihvatiti zamenu Putnikaako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

 1. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ

8.1 SMEŠTAJ: Ako drugacije nije posebno ugovoreno: – Putnik ce biti smesten u bilo koju sluzbeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, kategoriju, lokaciju I polozaj smeštajnog objekta, spratnost, blizinu buke, parking I druge karakteristike,- smeštaj Putnika u smeštajnu jedinicu je najranije posle 14.00 casova na dan pocetka korišćenja smeštaja, a napuštanje smeštajne jedinice najkasnije do 09.00 časova u vilama (studiji I apartmani) I pansionima, u hotelima do 10.00 časva, na dan završetka korišćenja smeštajne jedinice. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajne jedinice, ni na cenu smeštajne jedinice, ni na cenu ishrane, ni na cenu prevoza. Rani ili kasni dolazak u smeštajni objekat, ne daje pravo Putniku da duže koristi smeštajnu jedinicu od propisanog pravila smeštajnog objekta ili navedenog u Programu, -trokrevetne I četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani, kabine I drugo) u skladu sa kategorizacijom I propisima domicilne zemlje sup o pravilu na bazi standarne dvokrevetne sobe sa jednim, dva I vise pomoćnih ležajeva. Ti pomocni ležajevi, mogu znatno smanjiti komfor u smeštajnoj jedinici I oni mogu biti (I najćešći su) manji (kraći I uži) od standarnih kreveta, na izvlačenje, prenosivi, metalni ili drveni, fotelje, dvosedi I slično, sa dusekom tanjim od standarnog ili nekoliko manjih I tanjih. U većini smeštajnih jedinica (trokrevetnih I četvorokrevetnih) du dva (do tri standardna ležaja) I jedan, dva ili tri pomoćna ležaja koji mogu biti neadekvatni I neudobni za odraslu osobu I bitno pogoršati kvalitet I komfor smeštajne jedinice,- vreme rada klima urđjaja u smeštajnim objektima I jedinicama različit je po destinacijama I objektima I ne podrazumeva neprikladan rad iste 24 casa I zavisi iskljucivo od pravila smeštajnog objekta. Klima uređaji mogu biti centralni ili pojedinacni I vrlo cesto proizvode sum ili buku prilikom svog rada, u sobi ili kabini (centralni) ili u sobi I na terasi (pojedinacni), za šta Organzator ne može biti odgovoran,- Organizator ne odgovara Putniku na štetu nastalu zbog njegovog nepostovanja zakonskih propisa, nedolicnog I neprimerenog ponasanja, propisanih pravila I obicaja utvrđenih od strane prevoznika, vlasnika smeštajnog objekta I drugih neposrednih pružalaca usluga,- ukoliko su dve ili vise osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili visekrevetnu jedinicu, a nema trece osobe koja zamenjujejednu od njih, Organizator ima pravo naplate pune cene smeštajne jedinice,- nakon otpočinjanja turistickog Putovanja, a zbog iznenadnih I opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili vise kategorije u ugovorenom mestu smeštaja (bez obzira na lokaciju novog smeštajnog objekta) na teret Organizatora. U tom slucaju, eventualna visa cena vanpansionkse potrošnje I baksisa u hotelu vise kategorije ne može biti predmet reklamacije Putnika. Smeštaj u objekte nize kategorije I na drugoj lokaciji, može se izvrsiti samo uz slagasnost Putnika I povracaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. – Putnik preuzima obavezu informisanja I upoznavanja sa pravilima ponasanja u smeštajnom objektu I jedinici, kao I postovanja istih, a naročito: deponovanje I cuvanje novca, dragocenosti I vrednih stvari (organizator I hotel/vila ne garantuju bezbednost stvari u sobi I sefu), unos hrane I pica u hotelske sobe, priprema hrane intezivnog mirisa, postovanje kucnog reda, vreme ulaska I napustanje smeštajne jedinice, broj uplacenih I dozvoljenih osoba, prijavljeno godiste deteta u smeštajnoj jedinici, da li smeštajni objekat prima posetioce ikucne ljubimce I drugo I slicno.Organizator ne odgovara za eventualne problem I štete nastale po navedenom osnovu, u zemljama (Grcka, Italija, Spanija I drugim) u kojima su kanalizacione cevi uze nego u Srbiji, bacanje otpadaka I toilet papira u WC solju je u svim objektima zabranjeno. U slucaju zagusenja, Putnik snosi troškove opusavanja instalacije. Kucni ljubimci mogu boraviti u smeštajnom objektu I jedinici, samo ukoliko je to naznaceno u Ugovoru I vauceru. Boravak kucnih ljubimaca bez prethodne najave I ugovaranja nije dozvoljeno I vlasnik smeštajnog objekta ili Organizator mogu tom Putniku otkazati smeštaj I u tom slucaju ce biti naplacen celokupan iznos smeštaja bez obzira na kraći ili uskraceni boravak,-smeštajnu jedinicu u kojoj Putnik boravi, dužan je ostaviti u zatecenom stanju kao u dolasku, čistu, urednu I neostecenu. U istoj je strogo zabranjen boravak, bez dozvole, osoba koje nisu korisnici istog smeštajnog objekta. U suprotnom vlasnik smeštajne jedinice ili Organizator imaju pravo otkaza smeštaja Putniku. U smeštajnu jedinicu nije dozvoljeno unosenje lako zapaljivih I ekslozivnih materijala pirotehnickih sredstava, narkotika I opijata, kao ni stvari I hrane (pripremljene) sa jakim ili neprijatnim mirisom.Nije dozvoljeno koriscenje elektricnih aparata koji imaju visoku potrošnju struje I mogu svojim opterecenjem izazvati neispravnosti na elektricnim instalacijama. Svaki smeštajni objekat ima svoje, interne, propise o prethodno navedenom, – Organizator ne može uticati na raspodelu smeštajnih jedinica u smeštajnim objektima (nadleznost recepcije u hotelu ili vlasnika vile, odnosno lokalne agencije),- prilikom dolaska u smeštajni objekat, vlasnik ili Organizator mogu zatražiti od Putnika da deponuje ličnu kartu ili pasoš do napustanja smeštajnog objekta,-smeštajni objekti ne moraju imati sefove, odgovarajući broj  (prema broju soba I kreveta) sefova, stolova I stolica u restoranu, baru, lobiju I drugo I ležaljki I suncobrana oko bazena I na plži. Ležaljke I suncobrani nisu uvek besplatni oko bazena, a na plaži se najcesce naplaćuju. Bazeni u okviru smeštajnog objekta mogu biti privremeno zatvoreni zbog čišćenja, kao I u vreme popodnevnog odmora I noću. Radno vreme bazena zavisi isključivo od smeštajnog objekta I može biti dvokratno. Održavanje higijene, promena posteljine I peškira, iznošenje smeća I drugo, zavisi isključivo od pravila u smeštajnom objektu. U pojedinim smeštajnim objektima, zbog zelenila u okruženju ili urbane sredine, mogu se u smeštajnoj jedinici pojaviti razni insekti, gmizavci, vlaga (naročito izraženo u vreme kisa I velike vlage), glodari (u vreme visoke sezone kada su mesta preopterećena turistima), za sta Organizator ne može biti odgovoran. U vreme visoke sezone, u pojedinim mestima, usled velikog broja turista, može doći do otežanog snabdevanja vodom I strujom, kao I održavanje higijene I odnošenje smeća sa javnih površina, za sta Organizator nije odgovoran. Pojedini standardi, u nekim smeštajnim objektima, nisu slični I adekvatni srpskim standardima, kao na primer širina I dužina standardnih I pomoćnih ležajeva, oprema u kuhinji, kupatila (način izgradnje, veličina, bez prozora, cesto bez kade I ograđenog prostora za tuširanje), kapacitet I periodi tople vode u smeštajnoj jedinici, pri cemu Organizator nije mogao imati uticaja, niti može biti odgovoran. Usluga All Inclusive, (dalje, AI) ili sve uključeno I slične usluge, ne podrazumevaju da je sve ukljuceno u cenu, već samo ono što je navedeno na spisku hotela I konceptu AI koji je dostupan isljučivo kod Organizatora (na srpskom ili engleskom jeziku) I koji je jedini obavezujući. (Na sajtu hotela ili kod drugih tour operatora I lokalnih agencija može biti istaknut drugačiji sadržaj I concept AI usluge za isti hotel, a koji se razlikuje od onoga koji je ugovorio Organizator).

8.2. ISHRANA Ako drugačije nije posebno ugovoreno: – raznovrsnost, kvalitet I količina hrane, kao I posuživanje hrane, nije međusobno uporedivo sa drugim smeštajnim objektima, mestima I zemljama I zavisi pretezno od visine cene aranžmana, kategorije smeštajnog objekta, zemlje I lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje na tzv. “švedskom stolu” ili posluzivanje putem tzv. “menija”-Usluga AI sa verzijama Light (blagi) ili Ultra (pojačani) I bilo koja druga slična verzija, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima I ne može biti međusobno uporediva, u okviru iste ili različite kategorije hotela, destinacije I zemlje. Sadržaj I concept usluge je dostupan kod Organizatora na srpskom ili engleskom jeziku I Putnik je o njemu pismeno obavešten I concept uručen. –dorucak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva tzv. kontinentalni sa usluživanjem.-ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30% (ili drugog minimum koji odredi hotelijer), moguće je da se umesto usluge samoposluživanje tzv. “švedski sto” uslugu ishrane izvrši posluživanjem tzv. “meni” ili “a la carte” ako hotel tako odluči. U tom slučaju, promena načina usluživanja obroka ne može biti predmet reklamacije Putnika I Organizator ne može biti odgovoran za takvu promenu. U smeštajnom objektu su indentični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama.U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu uslugu ishrane. – U slucaju kupovine samo karte za prevoz autobusom, avionom, trajektom/brodom ili vozom, svaka promena datuma polaska ili povratka od strane putnika, biće naplaćena po cenovniku ovlašćenog prevoznika ili Organizatora.- Momentom prijave u hotel, odnosno smeštajnu jedinicu ili objekat, započinje ugovorena usluga u hotelu između Organizatora I Putnika, a momentum odjave na recepciji ili kod vlasnika smeštajnog objekta prestaju sve ugovorene usluge vezane za hotel ili smeštajni objekat. U nekim hotelima ili drugim smeštajnim jedinicama se prilikom dolaska I prijave u hotel ostavlja garancija u vidu depozita/kaucije. Garancija se može dati u gotovini ili kreditnom karticom. Visina depozita zavisi od kategorizacije hotela, dužine boravka I vrste uplaćenih usluga. Na kraju boravka, prilikom odjave iz hotela, deposit se vraća. Isti će biti umanjen za neplaćene troškove u hotelu, ukoliko ih ima.Povraćaj depozita plaćen u gotovini se vrši prilikom odjave iz hotela, na recepciji. Ukoliko je plaćanje depozita garantovano kreditnom karticom procedura povraćaja sredstava je minimum 15 dana od povratka sa Putovanja.Organizator Putovanja nema uticaja na postojanje I visinu depozita u hotelu.

8.3 PREVOZ: Ako drugačije nije posebno ugovoreno: – Prevoz I transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima I kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator (minibus, kombi, putničko vozilo, taksi I slično) I primenjuju se propisi, principi I pravila određenih od starne prevoznika (na primer Prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti ukljucuje obrok I piće tokom Putovanja itd). Putnik ima obavezu da prihvati svako dodeljeno sediste ili lezaj u prevoznom sredstvu koje mu Organizator dodeli. –Organizator ima pravo da za Prevoz angažuje sve tipove turističkih prevoznih sredstava koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (automobile, taksi, kombi, minibus, standardni autobus ili autobus na sprat, trajekt, brod, čamac I drugo), kao I druga ispravna I registrovana prevozna sredstva ako to okolnosti (mali broj putnika, saobraćajne gužve, vremenske nepogode, štrajkovi….) uslovljavaju, – za vreme voznje u autobusima toaleti nisu u upotrebi, osm ukoliko to nije posebno navedeno u Programu. Ukoliko Organizator angažuje kombi ili minibus, u njima ne mora biti toilet. Tokom prevoza prevoznim sredstvom, zabranjeno je pušenje, konzumiranje alkohola I opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredaba, pratilac autobusa će uskratiti dalji Prevoz putniku. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi prevozniku na licu mesta. –Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu I poštovanje drugih putnika, saobraćajnih propisa I pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi u prevozno sredstvo ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredtstva idalji Prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od Putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 11. OUP. – Maršutu I pause (mesta I dužine trajanja) tokom putovanja određuje pratilac grupe I vozač koji imaju pravo da, zbog nepredviđenih, neizbeznih, zakonskih Ili bezbedonosnih I slicnih okolnisti,promene red voznje, mesto polaska/dolaska autobusa, marsutu I mesta za pause I redosled obilazaka lokaliteta I likalitete koji ce se obići. Organizator ima pravo da skrene prevozno sredstvo do 20 kilometara sa objavljene marsute radi sakupljanja Putnika, a da o tome prethodno ne obavesti Putnika. – Zbog velikog broja vila I hotela u pojedinim mestima odredista, kao I zbog nepredviđenih saobracajnih guzvi ili radova na putu, polazak ispred vile ili hotela može biti I 60 minuta nakon zakazanog vremena povratka. U slucaju kasnjenja u odnosu na objjavljeno vreme povratka autobusa, broad ili aviona, Organizator nema obavezu obavestenja Putnika o tome. – Neusklađenost licnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasosu Putnika (imena, prezimena, godista rođenja putnika I drugo) mogu imati za posledicu ispisivanje nove brodske ili avionske karte, uz troškove ili proglasenje karte neregularnom za sta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku  I brodsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogucnost izdavanja duplikata brodske, avionske I boarding karte. Putnik u celosti snosi posledice gubitka/ nestanka iste tokom Putovanja. – Brodske, avionske ili posebne prevozne karte vaze samo na njima naznacenim imenima, relacijama, datumima I vremenima. – Prevoz Putnika vazdusnim, drumskim, zeleznickim, morskim, recnim ili jezerskim prevozinim sredstvima obavlja se I direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima I obicajima kojima se regulisu pomenute vrste prevoza I van uticaja I odgovornosti su Organizatora. – Uplatom prevoza (u okviru aranzaman ili samo prevoza) smatra se da je putnik pročitao sve navedene napomene I izvode vezane za Prevoz, te u slucaju da dođe do navedenih situacija I tački 8.3., to ne može biti predmet naknadnog prigovora I žalbe.

 1. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike, državljane drugih država, na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, ved je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata, i da putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važedu putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora, niti posrednika, nije ovlašden da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta, ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajude potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogudnosti nastavka putovanja, odnosno, boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenjuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.

 1. OTKAZ I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA

Organizator može odustati od ugovora potpuno ili delimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povradaj upladenih sredstava u celosti, najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima, najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.

U slučaju potpunog odustanka od ugovora, organizator de nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog ugovora, putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator pre početka i za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene programa putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobradaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile), bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu, za stvarno izvršene usluge.

Organizator se oslobađa ispunjenja ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

 1. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno, i to:

5% ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno, poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedene slučajeve, putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz, kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, po osnovu privremene sprečenosti za rad ( potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno, otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje, od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajudu zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povradaj upladenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

Iznenadna bolest, podrazumeva od strane ovlašdenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno, infektivnu bolest ili organski poremedaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogudava početak ugovorenog putovanja.

U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača.
Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vrada iznos, pladen organizatoru za posredovanje u dobijanju viza.

 1. PRTLJAG

Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plada prema važedim cenama avio-prevoznika. Transport specijalnog prtljaga, od aerodroma do hotela i nazad, je isključivo stvar samih turista. Preporučuje se, da se zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu.

Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važedim međunarodnim i domadim propisima.
Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, na telefon 011/209-4444 ili web sajt: www.beg.aero.

Osim kod namere i grube nepažnje, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je preuzeo predmete na čuvanje. Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vredne predmete, a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.

 

 1. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajude kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upuduju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upuden na obezbeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole

dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I REŠAVANJE SPOROVA:

– Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.) ili direktno organizatoru, i sarađivati u dobroj nameri, da se otklone uzroci prigovora, i prihvatiti ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h, da se opravdani prigovor otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišden apartman i dr.nedostatci).
– Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom, činjenica da je nastavio korišdenje ponuđenog rešenja, smatra se da je program putovanja u celosti izvršen.
– Ukoliko nedostatci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezan da u roku od 8 dana, nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo organizatoru dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (potvrdu o prigovoru na licu mesta, račune o pladenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, i druge dokaze) i zahtevati povradaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator nede razmatrati grupne reklamacije.
– Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta.
– Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor, odnosno u roku od 15 dana putniku isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator de dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
Organizator de u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
– Sniženje cene po reklamaciji putnika, može dostidi samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti ved iskorišdene usluge, niti dostidi iznos celokupne cene programa putovanja. Visina naknade, koja se ispladuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno, delimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatrade se, da je povradaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom, u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatrade se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom ugovora i ovih opštih uslova.

 1. INDIVIDUALNA PUTOVANJA „NA UPIT“ I POJEDINAČNE USLUGE:

15.1.Program putovanja po zahtevu Putnika: lndividualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili vise usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, vec ga je sačinio po zahtevu Putnika. Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tacaka ovih OUP i PUP, ako ovom tackom nije drugacije regulisano. Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinadnih usluga iz ponude Organizatora (na primer let i kruzna tura itd.), naknada za storno troškove se obradunava po pojedinadnoj usluzi i na kraju se sabira, Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o cemu je duzan da u pisanoj formi izvesti Organizatora. Datum pisanog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun naknade koja pripada Organizatoru. U sludaju blagovremenog otkaza od strane putnika do 150 dana pred put zadrzavaju se administrativni troškovi u fiksnom iznosu od 3.000,oo dinara po rezervaciji (ugovoru), troškovi za otkazivanje aranzmana od strane putnika (storno troikovi) su izrađeni procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugacije određeno i to:

5% ako se putovanje otkaze do 60 dana pre podetka putovanja,

15% ako se putovanje otkaze od 60 do 30 dana pre podetka putovanja,

20 % ako se putovanje otkaze 29 do 20 dana pre podetka putovanja

40% ako se putovanje otkaze 19 do 15 dana pre podetka putovanja

80 % ako se putovanje otkaze 14 do 10 dana pre podetka putovanja

90 % ako se putovanje otkaze 9 do 6 dana pre podetka putovanja

1OO% ako se putovanje otkaze 5 dana pre poietka putovarija ili u toku putovanja.

 

15.2 Pojedinaine usluge i “rezervacije na upit”: Ukoliko putnik rezervise ili ugovori samo jednu uslugu, organizator nastupa samo kao posrednik tuđje usluge (dalje: posrednik usluge), bio on domicii ili strani pružalac usluge. Za individualne rezervacije i rezervacije na upit Putnik polaze na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvanicnom srednjem kursu dinara na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvacena od strane Putnika, depozit se uracunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraia putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadrzava organizator u celosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepaznje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna telesna ostecenja kod individualnih turistickih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik izmedu putnika i neposrednih pruzaoca usluga (na primer pojedinaina usluga smeštaja, krstarenja, prevoza autobusom, avionom, brodom ili vozom, ulaznice za sportske i kulturne manifestacije, izlete, rent-a car i drugo)’ Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinacnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi iskljudivo izmedu Putnika i svakog pojedinacnog pruzaoca usluge, npr. kod iznajmljivanja vozila (rent a car) Putnik prihvata u celosti Opste uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila. Rezervacije vozila vaze samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model, a isto se mogu isporuciti i vozila vise kategoriie po ugovorenoj ceni, sto nikako ne može biti razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu npr. zbog povećane potrošnje goriva, skuplje putarine i drugo. vozilo se ne može preuzeti bez vaucera, vozacke dozvole i kreditne kartice (sigurnosnog depozita i do 1.500 Eura)’ U sludaju saobraiajne nezgode, ostedenja ili krađe iznajmljenog vozila zadrzava se sigurnosni depozit kao participacija. Kod pojedinacnih turistickih usluga primenuje se sleceia skala otkaza, ako drugadije nije ugovoreno:

 1. za hotelski smeštaj:

do 30 dana pre podetka putovanja 10%

od 29 do22 dana pre podetka putovanja 15%

od 21 do 8 dana pre podetka putovanja 25%

od 7 dana pre podetka putovanj a 50%

od 6 dana do i nakon pocetka koriscenja IOO% od cene.

 1. za zakup apartmana ili vile po jedinici:

do 45 dana pre podetka putovanja 20%

od 44 do 30 dana pre podetka putovanja 50%

od 29 dana pre pocetka putovanja 70%

od 15 dana do i nakon pocetka korisienja 1OO%.

 1. ostale individualne usluge: Rezervisane pojcdine usluge, kao na primer ulaznice za rnuzeje, koncerte, pozoriste, karte za voz, autobus, trajekt, ski pas, razgledanja, pojedinacni transferi i drugo, prilikom eventualnog otkaza ili zakasnjjenja na pocetak koriscenja usluge, putniku se obracunavaju troškovi u visini cene ugovorene svake pojedinacne usluge. Kod ugovorene pojedinacne usluge prevoza u slucaju blagovremenog otkaza potrebno je Organizatoru vratiti vec primljene karte za linijske letove, zeleznicke i karte za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaracunati pune cene’ Visina refundacije za blagovremene otkaze pojedina6ne usluge prevoza zavisi iskljudivo od opitih uslova prevoznika i otkaza davaoca pojedinadne usluge (npr. trajektne kompanije, ski liftova, avio kompanije i slicno). U slucaju da je putnik za odmor rezervisao stan, kucu ili vilu, Organizator upozorava Putnika na mogucnost da mu zakupodavac pri predaji smeštajne jedinice za odmor na upotrebu može traiziti odgovarajuici depozit za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu, a koji ce mu biti vracn od zakupodavca u roku I na način koji isti navede. Takođe moguce je da neki troškovi tokom boravka budu naknadno naplaceni prilikom odjave iz smeštaja, kao sto su struja, ciscenje, pranje posteljine I slicno.

 

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 1. NADLEŽNOST SUDA:

U slučaju spora nadležan je sud prema sedištu organizatora putovanja.

 1. OBAVEZNOST PRIMENE:

Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima poredvideti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za putnika, u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja, i sl.

 

Ovi opšti uslovi važe od 01.10.2019. godine.

M.P.            Dušan Vulović