Sedef Travel > Aranžmani > SRBIJA > ARANŽMANI SA NOĆENJEM > TARA FEST 2020 – RAFTING TAROM

Rafting Tarom je verovatno najuzbudljivija priča i mesto na kojem se nalaze najnasmejaniji ljudi!

Sa Sedef Travelom možete splavariti kanjonom reke Tare. 

Ovaj kanjon se smatra drugim najdubljim kanjonom na svetu, a njime protiče prelepa reka Drina sa kojom se reka Tara spaja.

Tara Fest je definitivno najbolja zabava na vodi i u veličanstvenoj prirodi. Uživaćete u prirodnim lepotama, šumama, vodopadima i nemirnoj reci. 

Prijavite se za doživljaj koji ćete prepričavati čitavog života i putovanje sa koga ćete se vratiti sa velikim osmehom na licu.

Rafting ili u slobodnom prevodu “splavarenje divljim vodama” najpopularniji je na Tari, Drini i Limu.

Zato ne časite ni časa i odlučite se za rafting Tarom!

1. Dan
Polazak oko ponoći sa dogovorenog mesta u Kosovskoj MItrovici dan ranije (03.08.2020). Noćna vožnja, kroz Srbiju I Bosnu sa usputnim pauzama u zavisnosti od lokacije I opremljenosti stajališta.
2. Dan
Dolazak u ranim jutarnjim časovima u kamp Etno selo RT. Mali predah od puta I smeštanje u sobe. Smeštaj se sastoji od više bungalova/ kućica koje su izgrađene u etno stilu na samoj obali Drine na nekih 20 km od Foče. Slobodno vreme I upoznavanjem sadrzaja. Vecera. Zurka!!!
3. Dan
Dorucak. Slobodno vreme, mogucnost organizovanja fakultativno raftinga. Uzivanje. Vecera. Zurkaaaa!!!
4. Dan
Doručak. Pakovanje stvari I polazak ka Kosovskoj Mitrovici.

KREIRAJ SVOJ SEDEF TARA PAKET
PERIOD PUTOVANJA SMESTAJ USLUGA PREVOZ TIP SOBE CENA PO OSOBI
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/2 STANDARD 82€
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/3 STANDARD 72€
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/4 STANDARD 72€
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/5 STANDARD 67€
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/2 COMFORT 92€
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/3 COMFORT 82€
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/4 COMFORT 82€
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/5 COMFORT 78€
04.08. – 06.08.2020 ETNO KAMP RT HB BUS 1/6 COMFORT 78€

Cena aranzmana obuhvata:
• Autobuski Prevoz turističke klase na relacijama navedenim u programu Putovanja (viskopodni sa klimom, TV-om I audio opremom)
• Dva nocenja na bazi polupansiona (vecera, dorucak, vecera, dorucak)
• Ulaz na 3 ŽURKE
• Smestaj u 1/2, 1/3, 1/4,1/5,1/6 standard ili comfort sobama
• Usluge pratioca grupe
Cena aranzmana ne obuhvata:
• Rafting 25€, prijave I placanje se vrse iskljucivo u agenciji do 4 dana pred put
• Medjunarodno zdravstveno osiguranje
• Individualni troskovi
smešteni u ovim bungalovima koriste sve pogodnosti našeg Rafting centra RT kao i svi ostali gosti.
• Comfort bungalovi/sobe – smeštaj u sobama i bungalovima sa sopstvenim kupatilom i grejanjem. Drveni bungalovi ušuškani u zelenilo i prirodu,miris hrastovog drveta ,zauvek će Vam ostati urezani u sećanje.Većina naših smeštajnih kapaciteta je u comfort bungalovima.

OPSTE NAPOMENE:
• Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
• Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
• Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
• Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA SEDEF TRAVEL-a.
• Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
• Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
• U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
• Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
• Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 40 putnika za evropska putovanja.
• U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
• Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
• Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
• Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
• Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
• Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
• Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
• Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
• Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate putovanje do krajnjeg roka naznacenog u planu i programu i koji ne obaveste agenciju na bilo koji pismeni nacin u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, bice tretirani kao da su odustali od putovanja.
• Putnicima se preporucuje da uplate osiguranje od otkaza aranzmana.
• U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
• Obilazak gradova u okviru programa putovanja je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom.
• Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
• Putnici su duzni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori i zalbe vezani za kradje i nepredvidjene okolnosti.
• Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
• Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno licna i stvar je licne odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju.
• Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA SEDEF TRAVEL-a.
• Za ovo putovanje postoji poseban uslov putovanja,gde svi putnici svojom uplatom aranzmana potvrdjuju da su saglasni sa istim. Avio karte se obicno kupuju nekoliko meseci unapred i ukoliko putnik nakon prijave i uplate otkaze putovanje, duzan je da plati troskove avio karte u skladu sa uslovima avio kompanije. Gore pomenuta obaveza je istaknuta u zakonu kod člana 71. ako lice kome je poverena usluga prevoza zahteva naknadu za promenu imena putnika ili poništavanje karte i izdavanje nove, organizator putovanja ima pravo i na naknadu tih troškova (ova napomena važi samo za avio-aranžmane)

Napomene u vezi sa smeštajem:
• Organizator putovanja, SEDEF TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
• U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
• Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
• Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.
Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
• Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
• Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
• Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
• Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
• Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
• Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
• Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.
• Za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja
Napomene u vezi sa vizama:
• Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
• Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
• Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
• Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
• Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
• U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

• Organizator putovanja je Turistička agencija SEDEF TRAVEL, licenca licenca OTP br. 6/2018. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
• Cenovnik za TARA FEST (Sedef travel,autobus, 4 dana) br.1 od 04.07.2020.

Opis Smestaja:
Rafting Centar I Etno Kamp se nalazi u Republici Srpskoj (BIH) nedaleko od Šćepan polja,( graničnog prelaza između BiH i Crne Gore) na mestu gde se sastaju NP Durmitor, NP Sutjeska i Park prirode Piva. Ovde fascinantna reka Tara završava svoj tok i zajedno sa rekom Pivom čini neobično zelenu, bistru i snažnu reku Drinu. Kamp se prostire na preko 12 000 m2, okružen zelenilom, netaknutom prirodom, kao i rekama Drinom, Pivom i Tarom. Posedujemo veliki ,video nadzorom obezbeđen parking za automobile i motore.Takođe obezbedili smo infrastrukturu za kamp prikolice i kamp kućice tj za kampere. Kapacitet rafting centra je preko 220 ležajeva, raspoređenih u bungalovima i sobama, od kojih su gotovo svi sa sopstvenim kupatilom i grejanjem. Bungalovi i sobe su po strukturi dvokrevetni, trokrevetni, četverokrevetni, petokrevetni i šestokrevetni.
Opis soba :

• Standard bungalovi – po želji naših gostiju koji su tražili autentičan smeštaj kao u nekadašnja vremena. Bungalovi nemaju sopstveno kupatilo. Gosti smešteni u ovim bungalovima koriste zajednička kupatila smeštena na samo par metara od bungalova. Objekat sa toaleteima i tuševima se održava 24/7 a topla voda je uvek dostupna. Gosti smešteni u ovim bungalovima koriste sve pogodnosti našeg Rafting centra RT kao i svi ostali gosti.
• Comfort bungalovi/sobe – smeštaj u sobama i bungalovima sa sopstvenim kupatilom i grejanjem. Drveni bungalovi ušuškani u zelenilo i prirodu,miris hrastovog drveta ,zauvek će Vam ostati urezani u sećanje.Većina naših smeštajnih kapaciteta je u comfort bungalovima.

Napomena za smestaj :
• Sve kategorije smeštaja imaju obezbeđenu posteljinu, antialergijske dušeke, toaletne potrepštine, peškire.
• Fen za kosu,pegla za odeću se može uzeti na korišćenje sa recepcije ,bez nadoknade
• Gosti koji su više dana kod nas,mogu koristiti mašine za pranje i sušenje veša bez nadoknade
• Svoje dragocenosti možete ostaviti u sefu na recepciji ,bez nadoknade
Rafting centar RT je koncipiran kao moderno etno selo,spajajući najbolje iz prirode i nekadašnjih vremena i današnjeg savremenog doba. Posedujemo restoranski kompleks sa najmodernijom opremom gde ćemo moći da vam ponudimo tradicionalne specijalitete ovih prostora.Moderni bungalovi od hrastovog drveta,koji su zadržali autentičan izgled davnih vremena, opremljeni sa modernim kupatilima i grejanjem da bi vaš boravak kod nas, čak i u hladnijim danima, učinili što komfornijim.
Na raspolaganju su Vam i :
• teren za mali fudbal-besplatno svakodnevno korišćenje
• paintball teren-svakodnevno koriščenje uz iznajmljivanje opreme od nas
• mala škola strljeljaštva (gađanje vazdušnom puškom kao i gađanje lukom i strelom) –svakodnevno korišćenje uz iznajmljivanje rekvizita od nas
• teren za odbojku na pesku-svakodnevno korišćenje bez nadokade
Takođe možete da se zabavite uz doplatu:
• bilijar
• stoni fudbal
• pikado


Pošaljite upit


Uslovi Placanja:
Placanje se vrsi iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate
• Prilikom rezervacije 40%, ostatak najkasnije 5 dana pred put
• Platnim karticama (Dina, Visa, Master, Maestro)
• Cena je garantovana samo za iznos uplaćene akontacije, dok je ostatak podložan promeni. U slučaju promena na monetarnom tržištu Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cene

Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.


Za informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja