Sedef Travel > Aranžmani > Rim 5 DANA

RIM – TIVOLI – VATIKAN
Večni grad. Antička baština bez premca sa najznačajnijim hrišćanskim svetilištima. Bogata kolekcija umetničkih dela u
brojnim muzejima. Slikovite uličice. Temperamentno stanovništvo. Arhitektura koja je obeležila gotovo sve epohe…
Grad iz bajke u koji ćete se uvek vraćati. Jer… “Svi putevi vode u Rim.“

1.dan (subota) BEOGRAD 
Polazak iz Beograda sa parkinga kod muzeja 25.maj u 15.00h  i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u 16.30h sa parkinga ispred Lokomotive. Noćna vožnja kroz Hrvatsku  i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti…
2.dan (nedelja) RIM
Poslepodnevni dolazak u Rim. Smeštaj u hotel. Odlazak na pešačko razgledanje grada: Termini, Španski trg, fontana di Trevi… Slobodno vreme za šetnju, šoping i individualne aktivnosti. Noćenje.

3.dan (ponedeljak) RIM – VATIKAN (fakultativno)

Doručak. Odlazak na panoramsko razgledanje grada: Termini, Trg Venecija, Koloseum, crkva Sv.Petra, crkva Santa Marija Mađore, Trg Venecija… Sobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost  fakultativne posete Vatikanskim muzejima. Obilazak muzeja iz perioda pape Julija II iz 16. veka (kolekcije koje se još uvek obogaćuju) : Zbirka antičkih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz 16. veka, sobe koje je oslikao Rafaelo, Sikstinska kapela sa delima Peruđina, Botičelija i drugih svetski poznatih slikara, a kojoj je u periodu od 1508. do 1511. godine Mikelanđelo Buonaroti oslikao svod temama iz Starog zaveta, da bi oko 30 godina kasnije, kao temu za prostor iznad oltara, izabrao Strašni sud. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4.dan (utorak) RIM – TIVOLI (fakultativno)

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska do Tivolija – drevnog grada, nedaleko od Rima, sa posetom Vili d’Este, objektom koji je pod zaštitom UNESCO-a, i koji pleni bajkovitim fontanama i vrtovima jedne od najmoćnijih porodica renesansnog Rima. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku…

5.dan (sreda) BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u popodnevnim časovima.

 

Termini

Cena aranžmana

Cena aranžmana

28.04. – 02.05.2018. – 01. Maj DAN RADA

139 

/

 

USLOVI  PLAĆANJA  I OSTALE  NAPOMENE:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.

 

USLOVI  PLAĆANJA:

• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ČEKOVIMA GRADJANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
• PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI.

 

 CENA  ARANŽMANA  OBUHVATA:

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu

* smeštaj u Rimu ili okolini na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni-švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama

* troškove organizacije i vođstva puta

* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

 

CENA  ARANŽMANA  NE OBUHVATA:

* ulaznice i fakultativne izlete

* individualne troškove

* putno osiguranje u iznosu od 1€ po osobi/ dnevno (17-71g), 0,5€ (0,6 – 16,99 g), 2€ (71-84g). Suma osiguranja 30.000€

* obavezna gradska komunalna taksa za Rim i okolinu (uvedena 01.09.2014, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3 * – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4 * – 6 € po noćenju / po osobi

 

 

CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

 

* Tivoli 25€

* Vatikan 40€ (obavezna prijava u agenciji prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta).

VIZE:

*  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

*  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

* Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.oktopod.rs

*U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija „OKTOPOD TRAVEL“-a, Licenca OTP 130/2010 izdata 05.02.2010. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Program br.8 od 19.03.2018.               Licenca Ministarstva Turizma OTP 130/2010. od 05.02.2010.godine.

OPISI HOTELA:

Lanac Raeli hotela 3*- www.raelihotels.it (Lazio, Floridia, Regio, Siracusa) Hoteli se nalaze u okolini stanice Termini i Trga Republike, u blizini metro stanica koje povezuju ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Svaki hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.

Hotel Park Blanc et Noir 3* – www.parkhotelblancetnoir.com Smešten je u mirnoj stambenoj četvrti. Ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV.

Hotel Porta Maggiore 3* – www.hotelportamaggiore.it Nalazi u centru Rima. Hotel ima restoran, bar i 215 soba. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.

Hotel Consul 3* – www.hotelconsulroma.it  Nalazi se oko 8km od centra. Hotel ima restoran, bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.

Hotel Jonico 3*  – www.hoteljonico.it Hotel se nalazi van centra. Ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.

Hotel Capital Inn 4* – www.capitalinn.it Hotel se nalazi van centra, na oko 20 min vožnje do centra Rima. Ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.

Idea Hotel Roma Nomentana 3* http://idea-hotel-roma-nomentana.h-rzn.com/index.htm Hotel se nalazi na oko 13 km od centra grada. Hotel ima restoran, bar. Hotel ima 86 soba i svaka soba ima tuš/WC, fen za kosu, TV, telefon, klima uredjaj.

Hotel Scheppers 3* – http://www.scheppershotelrome.com/  Hotel se nalazi na oko 20 minuta vožnje od centra grada. Hotel ima restoran, bar, baštu, terasu, fintes centar, saunu, jakuzi, solarijum, wi fi. Hotel ima 43 moderno opremljene sobe. Svaka soba ima tuš/WC, SAT TV, telefon, fen za kosu, klima uređaj.

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.

Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta:

www.oktopod.rs

DOPLATA  ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE ARANŽMANA 


Pošaljite upitZa informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja