Sedef Travel > Aranžmani > METROPOLE 2020. > Uskrs i Dan Rada > Atina 5 DANA/ avio

Atina je glavni i najveći grad Grčke. Jedan je od najstarijih i najvećih evropskih prestonica. Grad je dobio ime po grčkoj
boginji mudrosti – Atini. Kosmopolitski moderan grad Atina je, takoĎe, poznat po tome, što je u doba antike bio moćan
grad-država i vrlo važan obrazovani i filozofski centar tog vremena. Atina se smatra začetnicom demokratije.Često se
naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom IV i V veka pre nove ere. Iz tog razdoblja u
Atini je ostalo mnogo antičkih zgrada i umetničkih dela. Najpoznatiji je svakako Akropolj, koji je priznat kao jedan od
najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture.

1.dan BEOGRAD – ATINA – AKROPOLJ
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Polazak za Atinu (vreme leta
u tabeli). Doček i odlazak na panoramsko razgledanje Atine: Parlament, Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog
Olimpijskog stadiona, trgovi Omonija i Sintagma, Predsednička palata. Smeštaj u hotel. Mogućnost organizovanja
fakultativnog odlaska do Akropolja (odlazak do centra gradskim prevozom) – simbola Atine. Noćenje.
2.dan ATINA – PELOPONEZ – ATINA
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Peloponeza–
nekada najvećeg grčkog poluostrva odvojenog Korintskim kanalom, sa posetom Agamemnonovoj Mikeni – Atrejevoj
riznici i Lavljoj kapiji, zatim poseta i Epidaurusu, čuvenom drevnom amfiteatru. U poslepodnevnim časovima povratak u
hotel. Noćenje.
3.dan ATINA – PIREJ – EGINA – ATINA
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska luke Pirej i
ostrva Egine- poznatog i po nazivima ,,ostrvo Svetog Nektarija’’ ili ,,ostvo pistaća’’. Odlazak metroom i trajektom do
ostrva Egina. Obilazak istoimenog grada Egina (lokalnim autobusom), manastira Svetog Nektarija – posvećenom
zaštitniku ostrva, velikom iscelitelju i čudotvorcu, Afejinog hrama. U poslepodnevnim časovima povratak u Atinu. U
večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na grĉko veĉe u tavernu na Plaki (boemska četvrt
Atine) uz večeru, sirtaki i grčki folklor. Noćenje.
4.dan ATINA – SUNION – ATINA
Doruĉak. Slobodan dan za individualne. Popodne mogućnost fakultativnog poludnevnog izleta za Sunion, (najjužniji rt
Atičkog poluostrva, opisan u Homerovoj Odiseji, na kom se nalazi Posejdonov hram). Slobodno vreme za individualne
aktivnosti. Noćenje.
5.dan ATINA – BEOGRAD
Doruĉak. Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom, polazak za Beograd (pogledati vreme u tabeli). Dolazak u Beograd

OPIS TERMIN PUTOVANJA BROJ DANA HOTEL USLUGA CENA PO OSOBI
USKRS 16.04-20.04.2020 5 DANA Best Western My Athens 3* NOCENJE SA DORUCKOM 449€
DAN RADA 29.04-03.05.2020 5 DANA Best Western My Athens 3* NOCENJE SA DORUCOM 459€

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.
Cene iz tabele su u evrima, po osobi

VREME LETA:
Odlazak: JU 512 12:20 / 14:50 Povratak: JU 513 16:35 / 17:15

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
– Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Atina-Beograd sa kompanijom Air Serbia
– Aerodromske takse i obavezno osiguranje u avio saobraćaju (124 evra, podložne su promeni)
– Smeštaj u Atini (4 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
– Transfere na relacijama aerodrom – hotel – aerodrom u Atini prema programu
– Panoramsko razgledanje grada sa vodičem na srpskom jeziku
– Troškove organizacije putovanja
– Usluge pratioca grupe
– Usluge licenciranog vodiča na destinaciji
CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
– individualno meĎunarodno zdravstveno osiguranje
– osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije
mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona. PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE
VRSTE OSIGURANJA
– obaveznu gradsku komunalnu taksu za Atinu (uvedena 01.01.2018, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3* –
1,5 € po noćenju / po sobi
– ulaznice i fakultativne izlete
– Individualne troškove putnika
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 15 putnika, deca
od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
– Peloponez – (sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus) 80 € odrasli/ 70 € deca
-Grĉko veĉe – (restoran) – 35 € odrasli/ 30 € deca
– Pirej, Egina – (sa kartama za metro, trajekt i lokalni autobus na ostrvu i ulaznicom za hram) 60 € odrasli/ 50 € deca
– Sunion – (sa ulaznicom) 45€ odrasli/ 35 € deca
– Akropolj – (sa ulaznicom) 35 € odrasli/ 25 € deca
NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…Termini fakultativnih izleta su promenljivi
i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 15
PLATIVIH PUTNIKA). Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu
odgovornost prilikom izvoĎenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 150 € na cenu aranžmana
POPUSTI:
 deca od 0 – 2 godine plaćaju 25 €, u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
 deca od 2 – 12 godina imaju popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
 u hotelu Savoy 3* ne postoji mogućnost smeštaja za 3 odrasle osobe
 treća odrasla osoba ima 5% popusta

V A Ž N A   N A P O M E N A:
Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Postoji mogućnost pomeranja predviđenih
vremena i to zavisi od avio kompanije.
U slučaju večernjih i noćnih letova postoji mogućnost da se ne stigne na predviĎeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer
je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
– U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka
do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od
strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici
www.vivatravel.rs
– Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator
putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
-Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
– U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti
smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj
osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
– Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i
od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
– Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
– Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih
sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ureĎaj…)
OPŠTE NAPOMENE:
– Putnici su duţni da prilikom rezervacije aranţmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana
pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.
– Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, duţan je da kontaktira agenciju radi dobijanja taĉnih informacija o polasku.
– Kod autobuskih aranžmana predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim
stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine
trajanja obilazaka, termina polazaka…)
– Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program
putovanja istaknut u prostorijama agencije
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama,
gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak…)
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja,
uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
– Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
– Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
– Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Viva sezona 2020. godine I ATINA avion 5 dana I 4 / 4 I
– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili
tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
– Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva
za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u
ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na
teritoriju Evropske unije
-Zbog poštovanja satnica predviĎenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost
zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
-Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno

HOTEL Best Western My Athens 3* www.myathenshotel.com
Hotel se nalazi u širem centru Atine, kod trga Omonija, na liniji gradskog prevoza. Hotel poseduje bar, restoran, lift, sef,
internet konekciju, parking uz doplatu. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, klima ureĎaj. Doručak –
kontinentalni švedski sto.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka
do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od
strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici
www.vivatravel.rs
 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator
putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti
smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj
osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i
od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
 Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih
sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ureĎaj…)


Pošaljite upit


1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima graĎana najkasnije do:
Za polaske od 01.02. do 01.04.2020……….…………….…….15.06.2020.
Za polaske od 01.04. do 01.06.2020……….…………….…….15.08.2020.
Za polaske od 01.06. do 01.10.2020……….…………….…….15.12.2020.
Za polaske od 01.10.2020. do 01.02.2021……………….…….15.04.2021
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)


Za informacije ili zakazivanje