Sedef Travel > Aranžmani > Rim 4 DANA

“Večni grad“, ”Grad na sedam brežuljaka“, ”Prestonica sveta” – Rim je glavni grad Italije i pokrajine Lacio. Po legendi je osnovan davne 753.
godine p.n.e. Ne propustite obilazak Koloseuma, posetu Vatikanu, espreso u Via Veneto… I obavezno bacite novčić u Fontanu Di Trevi, da
biste se ponovo vratili u Rim. Grad koji će Vam ostati u nezaboravnom sećanju!

1. DAN (Ponedeljak 30.04.2018.)

Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Ponte Travel-a u 09.40h. Let za Rim u 11.40h kompanijom Alitalia (AZ 591). Dolazak u
Rim oko 13.15h. Nakon sletanja na aerodrom “Leonardo da Vinci”, pasoške kontrole i preuzimanja prtljaga, odlazak na panoramsko razgledanje
grada sa vodičem na srpskom jeziku: Trg Republike, Via Nacionale, Trg Barberini, Via Veneto, Trg Venecija, Rimski forum, Koloseum, Crkva Santa
Marija Mađore. Transfer do hotela 3*. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

2. DAN (Utorak 01.05.2018.)
Doručak. Sastanak sa vodičem i odlazak na pešačko razgledanje grada: Trastevere, (boemska četvrt), Trg Republike, Via Nacionale, Fontana di
Trevi, Trg Rotonde sa Panteonom, Trg Navona… Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN (Sreda 02.05.2018.)
Doručak. Sastanak sa vodičem na recepciji hotela i fakultativna poseta Vatikanu. Poseta vatikanskim muzejima gde se obilaze najznačajniji
eksponati: Osmougaono dvorište sa antičkim statuama, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16.veka, Rafaelova soba. Obilazak
Sikstinske kapele čiju je tavanicu oslikao Mikelanđelo. Poseta se završava obilaskom velelepne katedrale Svetog Petra i istoimenog trga sa
kolonadom koji je dizajnirao Bernini.Odlazak metroom. Slobodno popodne. Noćenje.

4. DAN (Cetvrtak 03.05.2018.)
Doručak. Nakon doručka predlažemo fakultativnu posetu Koloseumu i Rimskom forumu. Sastanak sa vodičem na recepciji hotela i odlazak u
Koloseum. Obilazi se jedno od najvećih čuda antičkog vremena – Koloseum. Arena koja je služila za zabavu bogatih građana do dana današnjeg
je odlično očuvana, uprkos zubu vremena. Impresionira graditeljsko umeće i snalažljivost neimara od pre više od dva milenijuma. Obilazak se
nastavlja šetnjom Svetom ulicom (Via Sacra) koja povezuje Koloseum sa Kapitolom. Obilazak Rimskog foruma, središta javnog i kulturnog života
u Starom Rimu. Obilazak se završava na Kapitolu, jednom od sedam rimskih brdašaca na čijem vrhu se nalazi Trg Kampidoljo koji je projektovao
Mikelanđelo, čijim centrom dominira statua Marka Aurelija a oivičen je Kapitolskim muzejima. Po povratku slobodno vreme. Slobodno vreme
do polaska transfera na aerodrom. Sastanak grupe ispred hotela i transfer na aerodrom oko 13.30h. Poletanje za Beograd u 16.35h. Dolazak u
Beograd u 18.10h (let AZ 594). Nakon sletanja u Beograd kraj programa.

PLAĆANJE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE NA DAN UPLATE

Hotel Regio ili lazio ili SiRacuSa ili  FloRidia 3*

 

 

 

30. April 2018. – 03. MAj 2018.

3 noći

Cena aranžmana po osobi: 339 € 299 €
 • Treća odrasla osoba u dvokrevetnoj sobi: popust 10 €
 • Dete 2-12 godina u dvokrevetnoj sobi sa dvoje odraslih: popust 20 € (popust za dete važi u pratnji 2 punoplatežne osobe)
 • Doplata za jednokrevetnu sobu: 90 €

CENA ARANžMANA uključujE:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Rim-Beograd sa avio kompanijom Alitalia
 • Smeštaj u hotelu kategorije 3* u centru Rima u zoni Termini stanice na bazi 3 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem
 • Transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom u Rimu prema programu
 • Panoramsko razgledanje grada sa vodičem na srpskom jeziku (autobusom)
 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANžMANA NE uključujE:

 • Aerodromske takse (125 €) – plaćanje u agenciji u dinarima (cena taksi podložna je promeni)
 • Fakultativne izlete i ulaznice (plaćanje na licu mesta)
 • Individualne troškove putnika
 • Putno osiguranje, samo za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE ILI ZA STRANE DRŽAVLJANE SA TRAJNIM PREBIVALIŠTEM U SRIBIJI – plaćanje u agenciji
 • Gradska taksa za hotel 3* iznosi 4 eur dnevno po osobi (plaćanje na recepciji hotela)

PREDlOZI FAkultAtIVNIh IZlEtA:

VATiKAn – Poludnevno razgledanje ( 3h) sa vodičem na srpskom jeziku. Poseta vatiknskim muzejima gde se obilaze najznačajniji eksponati: Osmougaono dvorište sa antičkim statuama, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16.veka, Rafaelova soba. Obilazak Sikstinske kapele čiju je tavanicu oslikao Mikelanđelo. Poseta se završava obilaskom velelepne katedrale Svetog Petra i istoimenog trga sa kolonadom koji je dizajnirao Bernini. Odlazak metroom, povratak individualan. (Cena izleta je 45 € po osobi za odrasle, za decu 2-12 godina je 40 €. uključuje kartu za metro u odlasku, ulaznicu u Vatikan i slušalice za vreme razgledanja, usluge Vatikanskog vodiča na srpskom jeziku).

KoloSEUM i riMSKi ForUM – Obilazi se jedno od najvećih čuda antičkog vremena – Koloseum. Arena koja je služila za zabavu rimskog plebsa i bogatih građana do dana današnjeg je odlično očuvana, uprkos zubu vremena. Impresionira graditeljsko umeće i snalažljivost neimara od pre više od dva milenijuma. Obilazak se nastavlja šetnjom Svetom ulicom (Via Sacra) koja povezuje Koloseum sa Kapitolom. Obilazak Rimskog foruma, središta javnog i kulturnog života u Starom Rimu. Obilazak se završava na Kapitolu, jednom od sedam rimskih brdašaca na čijem vrhu se nalazi Trg Kampidoljo koji je projektovao Mikelanđelo, čijim centrom dominira statua Marka Aurelija a oivičen je Kapitolskim muzejima.

Koloseum se obilazi sa vodičem na srpskom jeziku. (Cena izleta po osobi 40 €). pEŠAČKo rAZGlEDAnjE GrADA – Trg Republike, Via Nacionale, Fontana di Trevi, Trg Rotonde sa Panteonom, Trg Navona…sa vodičem na srpskom jeziku (Cena izleta po osobi 20 €). Minimum za realizaciju svih izleta je 10 putnika.

plAćAnjE jE U DinArSKoj proTiVVrEDnoSTi po proDAjnoM KUrSU BAnKE inTESA nA DAn UplATE uslOVI I NAčIN PlAĆANjA

Napomena: Cene su izražene u Eur-ima ili dinarima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja.

Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u Eur-ima i plaća prema kursu na dan uplate.

U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.

 1. UplATA Do polASKA – Prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije (rani buking 50%) od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska, ukoliko cenovnikom nije drugačije definisano.
 2. plATniM KArTiCAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
 3. plAćAnjE nA rATE – Bez kamate, kreditnim karticama Visa i Master Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata). Kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije.
 4. UplATA ČEKoViMA GrAĐAnA U ViŠE rATA – Uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa Rate dospevaju svakog 10./20./30. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
 5. prEKo rAČUnA – Uplata na račun Ponte Travel-a.
 6. ADMiniSTrATiVnoM ZABrAnoM – Sa firmama sa kojima Ponte Travel ima ugovor na 6 mesečnih rata zaključno
 7. TUriSTiČKiM KrEDiToM – Sa izdatim predračunom od strane Ponte Travel-a, klijent aplicira za kredit u banci.

Organizator putovanja zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude (rani buking, first i last minute, specijalne ponude). organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

NAPOMENE:

 • Deca ostvaruju popust samo u pratnji dve punoplatežne osobe!
 • Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela!
 • Potvrda hotela se čeka oko 48h od uplate akontacije (ne računajući vikend subota/nedelja).
 • Po pravilu ulaz u hotel prvog dana boravka je posle 14:00 h, dok se poslednjeg dana boravka napušta hotel do 10:00 h.
 • Obavezan dress code za vreme obroka u svim hotelima
 • Ponte nije odgovoran za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta predstavnika ino partnera.
 • Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
 • Pasoš mora biti važnosti minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja. Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše koji se izdaju sa kraćim periodom važenja.

NAPOMENA:

Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena, moraju posedovati vizu zemlje u koju putuju. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika pasoša koji imaju prebivalište na teritoriji Kosova i Metohije i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna viza za vlasnike novih biometijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Minsitarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA).

Ponte zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

KrAjnji roK ZA oBAVEŠTAVAnjE pUTniKA, ZA SlUČAj oTKAZiVAnjA ArAnŽMAnA oD STrAnE ponTE TrAVEl-a jE 5 DAnA prE poČETKA pUToVAnjA.

Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.

MoliMo pUTniKE DA proVErE TAČnA VrEMEnA polETAnjA AVionA DVA DAnA prE polASKA nA pUToVAnjE

Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 15 putnika.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 10 putnika (po navedenim cenama).

rok za prijavu za putovanje je najkasnije 7 dana pre termina putovanja ili do popune mesta.

Sedef Travel nastupa u ulozi posrednika. Uz ovaj program vaze opšti uslovi organizatora putovanja agencije “PONTE TRAVEL” usklađeni sa YUTA standardom Program br.2 od 05.04.2018.

Licenca Ministarstva Turizma OTP 416/2010. od 25.02.2010.godine.


Pošaljite upit